CXN_030418_13 230_ Mời xem nhà Kinh Tế Gia chiến lược của 2 thời Cộng Hòa và từng kháng ch iến chống Pháp (economist extraordinair): Ngài Vũ Quốc Thúc

https://www.youtube.com/watch?v=6LSsJvWrDOg

Ngày 26.1.(18)?? hay (13)

[0.00] Tiểu sử sơ lược 93 tuổi

[20.20]Pháp phải buông Đông Dương, ko thay đổi dc lịch sử

[24.11]Kinh nghiệm kháng chiến chống Pháp của GS ??

[28.12]Kinh nghiệm của GS khi làm việc với ng Pháp

[31.30]Làm thế nào GS học cao đến ntn

[40.00]HCM giết các đảng phái khác

[44.03]Thời đó cảm nhận về Việt minh ntn ??

[49.57]về dối trá của CS
[57.50] sự đóng góp của quan lại VN phục vụ Pháp trong việc đánh đuổi thực dân

[59.50] Tại sao CSVN dối trá ???

[1.01.12] Chống Mỹ cứu nước. Hệ thống tuyên truyền của CSVN ngay sau HĐ Geneve đối với ng miền Bắc Vỹ tuyến 17

[1.07.31] về cải cách ruộng đất của CSVN

[1.15.35] về 2 cụ Diệm, Thiệu (Diệm là ng yêu nước)(duy nhất một cuộc chiến chống CSVN chứ ko chống Pháp, Mỹ, Nhật, Tàu gì sất,

[1.27.00] về HĐ Paris, Ngài VQT rất phẫn nộ

[1.31.00] Về đảo chánh 1.11.63

[1.37.45] HCM dùng Hiến Pháp HK làm thành HP VNDCCH

[1.43.00] sáng tạo HP VNCH

[1.48.34] Ước mơ của Ngài Giáo Sư

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com