VIỆT NAM Một Thời Chinh Chiến – Loạn Ly: Tội ác của Cộng Sản…Tết Mậu Thân – Huế 1968 – 6 of 11


VIỆT NAM Một Thời Chinh Chiến – Loạn Ly: Tội ác của Cộng Sản…Tết Mậu Thân – Huế 1968 – 6 of 11

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/232332383869604

https://www.facebook.com/hannahvan.tran/posts/232332383869604

https://youtu.be/IEvvJcqVE84

Huế… Tội ác của Cộng Sản…
Qua sự trình bày của các Ông Tuấn sinh tại Thành nội Huế.
Ông Võ Văn Bằng

Source: Vietnamese Communists’ Crimes

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com