CXN _112019_14 609_ Tối ngày 18.11.19 tức trưa ngày 19.11.19, sau khi CXN viết bài 14 608 thì Ngoại Trưởng Mỹ họp báo lên tiếng về HKong. Tôi viết rằng Mỹ phải chờ đủ chứng cớ C Sát Hkon g tức là văn hóa của chế độ cầm quyền BKinh, aka Tập Cận Bình chứng minh bọn chúng là một l ũ tàn ác, man rợ, phi nhân tính thì HKy mới lên tiến, lần này Ngoại Trưởng Mỹ nhắc lại cam k ết của TC đối với sự tự do, dân chủ và nhân quyền cho người dân Hkong. CXN _111919_14 608_ Đừ ng tưởng Donald Trump ngu hơn các bạn khi các bạn tự hỏi, tại sao Trump nắm chóp của Tập Cận B ình, KT TC (muốn tăng thuế 50% thay vì 25% để trừng phạt TC quá mạnh tay). Lý do Trump chưa can thi ệp vào HKong cũng chính là lý do Mỹ không ngăn chặn ISIS cho tới khi hằng trăm vụ chém đầu, xử trảm lên hết trên Youtube, MXH thì Mỹ m�

CXN _112019_14 609_ Tối ngày 18.11.19 tức trưa ngày 19.11.19, sau khi CXN viết bài 14 608 thì Ngoại Trưởng Mỹ họp báo lên tiếng về HKong. Tôi viết rằng Mỹ phải chờ đủ chứng cớ C Sát Hkong tức là văn hóa của chế độ cầm quyền BKinh, aka Tập Cận Bình chứng minh bọn chúng là một lũ tàn ác, man rợ, phi nhân tính thì HKy mới lên tiến, lần này Ngoại Trưởng Mỹ nhắc lại cam kết của TC đối với sự tự do, dân chủ và nhân quyền cho người dân Hkong. CXN _111919_14 608_

Đừng tưởng Donald Trump ngu hơn các bạn khi các bạn tự hỏi, tại sao Trump nắm chóp của Tập Cận Bình, KT TC (muốn tăng thuế 50% thay vì 25% để trừng phạt TC quá mạnh tay). Lý do Trump chưa can thiệp vào HKong cũng chính là lý do Mỹ không ngăn chặn ISIS cho tới khi hằng trăm vụ chém đầu, xử trảm lên hết trên Youtube, MXH thì Mỹ mới kêu gọi đồng mình liên hiệp diệt ISIS. Với chinh1 trị Tây Phương, không phải bạn nắm quyền rồi tức dận mà thả bom thành bình địa khu vực ISIS hay đánh sập ngay lập tức TQ là được đâu. Vấn đề là tâm lý của dân Tây Phương. Nếu họ không được thuyết phục rằng ISIS đáng bị đối xử như thế hay TC đáng bị đối xử như thế thì … PHẢI CÓ ĐỦ BẰNG CHỨNG THUYẾT PHỤC DÂN TÂY PHƯƠNG. Là một ng Úc với 45 năm sinh sống, biết rành văn hóa Tây Phương trg nhiều lĩnh vực rành hơn ng Tây Phương thì CXN thấy những điều sau về văn hóa Tây Phương và điều gì làm phẫn nộ lòng dân Tây Phương: 1. Đàn áp đánh đập đàn bà và trẻ con 2. đổ máu 3. Mọi người trên thế giới đều có quyền biểu tình, nói lên tiếng nói ôn hòa của mình về 1 vấn đề nào đó của XH 4. Cảnh sát là phản hội sự khốn nạn hay nhân bản của một chế độ vì một chế độ văn minh sẽ đuổi việc những ng CS như CS HKong, nếu ko đuổi việc thì nhà cầm quyền Hkong là nhà cầm quyền khốn nạn, đáng bị tiêu diệt. Vậy thì Trump có vấn đề của ảnh, đó là phải có đủ sức thuyết phục. Nghị quyết lưỡng Viện về Hkong là một bước tiến dài về ưu tư của Trump về thu thập sức thuyết phục của 350 triệu dân Mỹ. Vấn đề là Trump CHƯA hành động chứ không phải là KHÔNG hành động chống nhà cầm quyền TC. Mời bấm vào hình ảnh và video. Chỉ thấy toàn là đàn bà, con nít đổ máu, CS Hkong hành xử thô bao khi ng dân chỉ áp dụng quyền con người của họ (police brutality against the Hkong people (including women and children) excercizing their rights to protest)

xx

Châu Xuân Nguyễn
xx

Mời xem họp báo của NTHKy Mike Pompeo

xx

https://www.facebook.com/huy.tuong.75839/posts/534908837351601
xx

Mời bấm vào xem video này.. https://www.facebook.com/nhan.viet.7549/videos/791375814631610/
xx
và video này..https://www.facebook.com/lishu.chou/videos/2514503521942854/
xx
và video này https://www.facebook.com/DaiKyNguyenNews/videos/1009484269390841/
xx
và video này https://www.facebook.com/nhuquynh.nguyentran.7528/videos/251085422522325/


xx


xx

xx


x


xx


xx


xxx


xx


xx


xx


xx


xx


xxx


xx


xx


xx


xx


xx


xx


xx

https://www.facebook.com/groups/HCHVN/permalink/2820378858103515/
x
https://www.facebook.com/xuanthuledesign/posts/152029649383599
xx
https://www.facebook.com/davis.duong.5/posts/829957844089554
xx
https://www.facebook.com/tinchonloc23/posts/1220185921509517?__xts__%5B0%5D=68.ARBAjggxJM_Z3X1flZnFHX0moTauujHKq3fsY2BoX1nwFVgF3CTda34HgqOOhDUTmReJ43o9BS9plF9or4kf-PNRS-W_-P6Q3T9Ru1T4VB–9JyEUjhS_ewkb_qmm7wCcqIvYMgWTyGMiaHw80tmSw0R0PH3xTsH27LuU3wZ6wfgcPqIriRpS4zertZJhycNwUVlPjgbPW0cC4FUL81rSE1ptuDEG7zIHPSpMCj1cqaeoExquX-J4wbRXYnvc9xoI-9WuCoReTJKlbl00PNMV_iHFjQisi44wZzv9ucp0M2O_fmXwoPdFOz3N8nvXiu3yqPq&__tn__=C-R
xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=407970306759236&id=100026388108172
x
https://www.facebook.com/linhngoc.nguyen.733076/posts/254432308853290
xx
https://www.facebook.com/proHongKongers/posts/154572809272145?__xts__%5B0%5D=68.ARDSh_7kB3rr9pLnfEDIcSBVAncfqWB9pOD9TlbOWmzsMypzkYm8IQZfWe2J7wUFDJDaZ3brz8l1yib816U4ZHaLgoCmpwMQ3X4kP3ijB3AkIY1ckGfpJ3jv7MV85I-13SQtY9UT6g5bsy_eWz5yNuK4dzsFztzTDNu7fl6IoEsTmW9kE23jvWRStT8Nt5gpyVr17JygdJbRBK-Kfc8SFVdxHpJ8k0V6Z8g6X7DT2eGsIMyAWvqGk9-pOr3a4cpahL4QGRhwlxJ3iUr3DF6t2KZBHxs8dCB3TevXZx_b_ybqZyS5gj5W5dQpVusDe7Za9gbnanRkKQRzQY3Y6GX4nubFPxg75U0mE22zlFNd6sRDEPWHYtdUe_cwQ0M&__tn__=C-R
xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=436632603901759&id=100026650698939
xx
https://www.facebook.com/nguyen.nguyenhuu.3110/posts/431254821103502
xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1261644854023224&id=100005331634071
xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2486620811581671&id=100007013297800
xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=412086199678803&id=100026322796484
xx
https://www.facebook.com/peter.lam.71216/posts/2804310569632464
xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=179625129850050&id=100034076919350
xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=416549492621352&id=100027989135606
xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=407970306759236&id=100026388108172
xx
https://www.facebook.com/vietquoc01/posts/2455208671414616
xx
https://www.facebook.com/groups/500089374090858/permalink/546217059478089/
xx
https://www.facebook.com/doanngocthanh/posts/1550944581724568
xx
https://www.facebook.com/sonh.cao.5/posts/155675595818560
xx
https://www.facebook.com/tinchonloc23/videos/2421722121427549/?hc_ref=ARS8h0mR4j_qcqZYOrAsJVtc_LvlZdr8Ovl4osQ6YFqamWliAAGvuJdRkCnL8souUB0&__xts__%5B0%5D=68.ARAPVgjIojOM6TblAtswmz_7xyOVzT0xyPQDQsVDaI3daphpyjyOvKoVbPUBi99oQynQSOcEdLFYEVGJGv5sBQwtTgvDthw3UaLmEMGkEer7rjhcmGXs3AmwlDcDaT1vdAyPtAcEVzaF9-JLikslb5OLeWihJnpRVOjwlYBpIWpcAIcCYbRi7AsXPRs7q7ZS145c_AoRtTslJCninmOSCKwE0Otj4QSQZ-7MMvXq9tSWxrdtbMOrvGqzMayrNCX2D0qYUwhyWbBIG4LLagj5HPWoOzyjZpTuQ3SECbGQ4r-fv154jvL8aULsKwjYWtlTWGNjFIZkuVm3JA-lV5u0OPZlPfthKia4mf9N&__tn__=FC-R
xx
https://www.facebook.com/vickytuyennguyen/posts/3128857287130151
xx
https://www.facebook.com/nhuquynh.nguyentran.7528/posts/251085459188988
xx
https://www.facebook.com/DaiKyNguyenNews/videos/1009484269390841/?hc_ref=ARTSv6eepnM-4fJ8wQ6_leAgEt8fxbND3O9B3VsqEgKhbhElgs5DtzZUWN9VM_Rpk2Q&__xts__%5B0%5D=68.ARBfDsE11SBmk2-4mOnSXB4RLpemxK-mrGG7Ml_cdnGQlXjQS_L2U2FV-9GnijQtT44kRsMHcMfTX1DqGcqXVD2BpITAxU7y2adroZ6iuHIgzfPHMG4XzGFCAMzRl6Fz27sVZ3iYHFCcw_OCwfcC8Gyoe76xL4ToT0H2BMKcEgNxdSVE6HSiKJoouj7KTDKDgIurOXA5hkd6EXZgHCNWH0_SqMYopKN4uAcj5ymR5tIAYYDuc1VFhv5LDAIQHChrdOrqkQV8eyzUh0wCGNd3fIAfbTvGNbsAh4BCGixh-onOIcIw-s7WQToz8kA1CTI2tKGPeHDjjTNnEj_uHBVyip6vOSIqt6MMaSi-NWl3Xewnx9-ScJQDOH2Wyp9G1xtev-m5&__tn__=FC-R
xx
https://www.facebook.com/hai.phancong.9619/posts/184540559336778
xx
https://www.facebook.com/groups/295202647488775/permalink/1799220317086993/
xx
https://www.facebook.com/nhan.viet.7549/posts/791376524631539
xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=408123493410584&id=100026388108172
xx
https://www.facebook.com/vu.mang.dep.trai/posts/1341051376052678
xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1064412407062338&id=100004807664963
xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=149654316317832&id=100038197936830
xx

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com