CXN_080919_14 387_ Mời đọc bài cũ, Trần Hùng ngậm máu phun vào Châu Xuân Nguyễn những ngày tháng 4.2019. Trường hợp Trần Hùng mới viết blog dc 1 năm mà bôi nhọ, chụp mũ ng viết blog 10 nă m chống cộng như CXN và anh Phạm Thành viết bài chống cộng hơn 1 triệu chử thì như con ếch đò i tiêu diệt con bò bằng tiếng kêu, tiếng rống thôi. Tôi không biết tại sao Trần Hùng, David Lee, Daisy Nguyễn, Phương Võ chụp mũ và bôi nhọ CXN nhiều đến thế ??? Động cơ nào thúc đẩy họ l àm thế ??? Mọi ng đưa ra phán xét giùm nhé !!!! (P Thành counter-attack T Hùng,T H has cognitive developmen t problem as in reasoning, post re. Carrier group Abraham Lincoln sent to the Persian Gulf, posts from T Hùng to prove the point that he deflect the attention from anti-communism, no accusation to T Hùng up to now, blame the raise in elec tricity to the Chinese, Post by NTM Nghệ on

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com