Day: June 11, 2018

Biểu tình chống Việt cộng làm “3 Đ ặc Khu-99 Năm”-TNS. Janet Nguyễn “gặp riêng ” Tổng L ãnh Sự CSVN–“Cách Mạng Hoa Sen”-LS. Nguyễn Văn Đài nói

Biểu tình chống Việt cộng làm “3 Đặc Khu-99 Năm” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn bí mật “gặp riêng ” Tổng Lãnh Sự CSVN Ủng hộ “Cách Mạng Hoa Sen”- Nghe LS.Nguyễn Văn Đài phát biểu Ngo Ky Published on Jun 11, 2018 10/6/18 Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali tổ chức bểu tình tại…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com