“40 Năm Vươn Lên Từ Nước Mắt”

Xin bấm Link này xem Ngô Kỷ trình bày phần 1 (Ngô Kỷ nói từ chỗ 20:12)
https://youtu.be/leYnP4xA3EE?t=20m12s

Xin bấm Link này xem Ngô Kỷ trình bày phần 2 (Ngô Kỷ nói từ chỗ 29:09)
https://youtu.be/leYnP4xA3EE?t=29m9s

Xin bấm Link dưới này để xem toàn bộ cuốn phim “40 Năm Vươn Lên Từ Nước Mắt” từ đầu đến cuối 1 giờ 35 phút
https://www.youtube.com/watch?v=leYnP4xA3EE

HỘI LUẬN NGÀY 30/4 : 43 năm nhìn lại thấy gì?- Những vấn đề tương lai

HỘI LUẬN NGÀY 30/4 – PHẦN 1: 43 năm nhìn lại thấy gì? Phần 1

https://www.youtube.com/watch?v=BYY2M683LlA

HỘI LUẬN NGÀY 30/4 PHẦN 2: Những vấn đề tương lai Phần 2

https://www.youtube.com/watch?v=qonCRtT9FVE

Ngày 30 tháng 4: Giải phóng, Thống nhất, Quốc hận, hay Mất nước?

HỘI LUẬN NGÀY 30/4 PHẦN 2: Những vấn đề tương lai Hội luận năm ngoái 2017

https://www.youtube.com/watch?v=qonCRtT9FVE

HỘI LUẬN NGÀY 30/4 – PHẦN 1: 43 năm nhìn lại thấy

HỘI LUẬN NGÀY 30/4 – PHẦN 1: 43 năm nhìn lại thấy gì?

https://www.youtube.com/watch?v=BYY2M683LlA

youtube.png

HỘI LUẬN NGÀY 30/4 – PHẦN 1: 43 năm nhìn lại thấy gì?

HỘI LUẬN NGÀY 30/4 PHẦN 1: 43 năm nhìn lại ngày 30 tháng 4

PhoBolsaTV

Published on Apr 30, 2018

HỘI LUẬN NGÀY 30/4 PHẦN 1: 43 năm nhìn lại ngày 30 tháng 4

28,610 views

HỘI LUẬN NGÀY 30/4 PHẦN 2: Những vấn đề tương lai

HỘI LUẬN NGÀY 30/4 PHẦN 2: Những vấn đề tương lai
https://www.youtube.com/watch?v=qonCRtT9FVE

youtube.png

HỘI LUẬN NGÀY 30/4 PHẦN 2: Những vấn đề tương lai

HỘI LUẬN NGÀY 30/4 – PHẦN 2: Những vấn đề tương lai Hòa hợp hoà giải dân tộc, bỏ hay tiếp tục sử dụng chữ “Ngụy”

PhoBolsaTV

Published on Apr 30, 2018

HỘI LUẬN NGÀY 30/4 – PHẦN 2: Những vấn đề tương lai Hòa hợp hoà giải dân tộc, bỏ hay tiếp tục sử dụng chữ “Ngụy”

Hội luận vào năm ngoái 2017:

Ngày 30 tháng 4: Giải phóng, Thống nhất, Quốc hận, hay Mất nước?

751,151 views

Ngày 30 tháng 4: Giải phóng, Thống nhất, Quốc hận, hay Mất nước?
https://www.youtube.com/watch?v=AvblNH6UKDQ

youtube.png

Ngày 30 tháng 4: Giải phóng, Thống nhất, Quốc hận, hay Mất nước?

Những ý kiến từ Bolsa về ngày 30/4: Ngày Sài Gòn sụp đổ, ngày giải phóng miền nam, ngày thống nhất đất nước, ngà…

Published on Apr 22, 2017

Những ý kiến từ Bolsa về ngày 30/4: Ngày Sài Gòn sụp đổ, ngày giải phóng miền nam,
ngày thống nhất đất nước, ngày quốc hận, hay ngày mất nước?

Inline image

Xin bấm Link này xem Ngô Kỷ trình bày phần 1 (Ngô Kỷ nói từ chỗ 20:12)
https://youtu.be/leYnP4xA3EE?t=20m12s

Xin bấm Link này xem Ngô Kỷ trình bày phần 2 (Ngô Kỷ nói từ chỗ 29:09)
https://youtu.be/leYnP4xA3EE?t=29m9s

Xin bấm Link dưới này để xem toàn bộ cuốn phim “40 Năm Vươn Lên Từ Nước Mắt” từ đầu đến cuối 1 giờ 35 phút

40 Năm Vươn Lên Từ Nước Mắt
https://www.youtube.com/watch?v=leYnP4xA3EE

youtube.png

40 Năm Vươn Lên Từ Nước Mắt

Hành trình 40 năm của cộng đồng người Viêt hải ngoại, vươn lên từ nước mắt, vươn lên từ khổ đau, vươn lên từ mất…

Inline image

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com