Bài giảng Thánh lễ đầu năm Mậu Tuất của Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong DCCT

http://hon-viet.co.uk/YouTube_BaiGiangThanhLeDauNamMauTuatCuaLmGioanNguyenNgocNamPhong.htm

xxx

Bài giảng Thánh lễ đầu năm Mậu Tuất của Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong DCCT

https://youtu.be/5BaSh23-nTs

Tin Tức - Bình Luận Vinh Danh QLVNCH Audio Files Tham Khảo Văn Học Nghệ Thuật Trang Chính

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com