CXN_011118_13 073_ Những ng trẻ nói tiếng Bắc (CXN ko bao giờ dùng từ “Bắc Kỳ” và rất gh ét ai dùng từ ngữ này, thời Trung Học, bạn bè thân nhất của CXN đều là người Bắc 54 (sinh n ăm 54,55,56 và sau này. Những bạn bè sinh năm 54, 55 sau này đều bị Tổng Động Viên vào QLVNCH (h ọc trể 1 năm là a-lê hấp, Trung Tâm 3 hay Đồng Đế, Thủ Đức) và đây là những ng lính chiến đấu chống CNCS mạnh hơn ng miền Nam) có giá trị rất lớn, lớn hơn ng Miền Nam hay ng Hải Ngo ại (voice of conscience). Mời xem đến cuối… : 92 triệu dân Việt cần phải dập tắt ngay lá bài h ình tượng Hồ bả chó của đảng-cộng-sản

CXN_011118_13 073_ Những ng trẻ nói tiếng Bắc (CXN ko bao giờ dùng từ "Bắc Kỳ" và rất ghét ai dùng từ ngữ này, thời Trung Học, bạn bè thân nhất của CXN đều là người Bắc 54 (sinh năm 54,55,56 và sau này. Những bạn bè sinh năm 54, 55 sau này đều bị Tổng Động Viên vào QLVNCH (học trể 1 năm là a-lê hấp, Trung Tâm 3 hay Đồng Đế, Thủ Đức) và đây là những ng lính chiến đấu chống CNCS mạnh hơn ng miền Nam) có giá trị rất lớn, lớn hơn ng Miền Nam hay ng Hải Ngoại (voice of conscience). Mời xem đến cuối… : 92 triệu dân Việt cần phải dập tắt ngay lá bài hình tượng Hồ bả chó của đảng-cộng-sản
xxx

https://www.youtube.com/watch?v=1Oellr7W9rQ

xxx

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com