CXN_101617_12 772_ Đây là xuất khẩu 50 tỷ đô mỗi năm, bằng một năm thu thuế của cả nư ớc VN, nhưng Samsung chỉ đóng thuế 2 phần ngàn của Doanh thu tức là 100 triệu đô (GDP formula, % re liance to Samsung increasing by the days, raw end of the deal, export from FDI increasing, battle to keep the domestic m arket, local fruits fighting a losing battle, negotiation skills, AEC, EVFTA, FTA’s, CAFTA, TPP, negotiation skills, g lorified integration, system crumple, the economy is ceasing to operate, looming recession, bế tắc KT, idiotic PM, r ecession getting worse, dismantling of the administration, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, 2016-2020 restructuring, bell tolled) :10 năm Samsung vào Việt Nam: vốn đầu tư 17 tỷ USD, xuất k hẩu 50 tỷ USD

CXN_101617_12 772_ Đây là xuất khẩu 50 tỷ đô mỗi năm, bằng một năm thu thuế của cả nước VN, nhưng Samsung chỉ đóng thuế 2 phần ngàn của Doanh thu tức là 100 triệu đô (GDP formula, % reliance to Samsung increasing by the days, raw end of the deal, export from FDI increasing, battle to keep the domestic market, local fruits fighting a losing battle, negotiation skills, AEC, EVFTA, FTA’s, CAFTA, TPP, negotiation skills, glorified integration, system crumple, the economy is ceasing to operate, looming recession, bế tắc KT, idiotic PM, recession getting worse, dismantling of the administration, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, 2016-2020 restructuring, bell tolled) :10 năm Samsung vào Việt Nam: vốn đầu tư 17 tỷ USD, xuất khẩu 50 tỷ USD
xxx
Châu Xuân Nguyễn
xxx
Mời đọc bài cũ 12 524 ngày 2.7.17…
xx
CXN _070217_12 524_ 93 triệu dân VN cầm cu chó đái (chó này là 2 con, con Samsung và con 3 Dũng, vì nếu HQ cho Đỗ Mười 1 triệu đô thì Samsung xk 50 tỷ cho 3D bao nhiêu ?? ko khó suy ra). 50 tỷ đô này đi vào thẳng con số GDP mà ng dân VN thì vẫn phải mang nợ công thêm 4 triệu tỷ (200 tỷ usd) vì suy thoái 6.16 (GDP formula, % reliance to Samsung increasing by the days, raw end of the deal, export from FDI increasing, battle to keep the domestic market, local fruits fighting a losing battle, negotiation skills, AEC, EVFTA, FTA’s, CAFTA, TPP, negotiation skills, glorified integration, system crumple, the economy is ceasing to operate, looming recession, bế tắc KT, idiotic PM, recession getting worse, dismantling of the administration, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, 2016-2020 restructuring, bell tolled) : Samsung VN nhắm xuất khẩu 50 tỉ đô la năm 2017
xx


xxx
Châu Xuân Nguyễn
xx

50 tỷ usd này đi thẳng vào tổng số GDP hằng năm (200 tỷ đô). Trong số này thì Samsung đóng góp vào con số GDP là 25%. Nhưng với 50 tỷ usd xk, Samsung chỉ đóng thuế cho Vn khoảng 100 triệu đô (2 ngàn tỷ, tổng thu thuế của VN là 1 triệu tỷ, 2 ngàn tỷ chỉ là 2 phần ngàn của tổng thu thuế mà doang thu bỏ túi Samsung đến 25% GDP). Vậy thì sau khi đóng 100 triệu đô tiền thuế, nếu Samsung có lợi nhuận ít nhất 20% của doanh thu 50 tỷ đô này thì lợi nhuận là 10 tỷ đô, trả thuế cho VN là 100 triệu thì Samsung ẵm gọn 9 tỷ 900 triệu usd về Hàn Quốc, thank you very much !!!

xx

công thức tính GDP formula

http://www.econport.org/content/handbook/NatIncAccount/CalculatingGDP/Expenditures.html

Expenditures Approach to Calculating GDP

In this approach GDP is calculated as the sum of four categories of expenditures on output. These are:

Gross Private Consumption Expenditures(C)
Gross Private Investment (I)
Government Purchases (G)
Net Exports (X – M)

GDP = C + I + G +NX

Private Consumption Expenditures (C):

This consists of all goods and service purchased by households. This is broken down even farther into services, nondurable goods, and durable goods.

 • As interest rates increase, people begin to save more and consume less in relation to their spending/saving habits with lower interest rates, so C decreases.
 • When taxes go down, people tend to have more income, so C increases.
 • When income increases, C increases.

This is the largest category and accounts for about two-thirds of the GDP

Investment (I):

Total Investment (I) = Fixed Investment + Inventory Investment + Residential Investment

Eventually all capital begins to wear out because of use or may even become technologically obsolete. This process is called depreciation which is the decrease in the capital’s value. Net private investment is gross private investment minus depreciation. Net private investment is important because it gives economists a clue to a possible increase to a certain capacity that a country can produce.

There are two types of investment: fixed investment and inventory investment. Fixed investment is the purchase of capital goods such as robots, machines, and factories. Raw materials (intermediate goods) are NOT included in investment. Inventory Investment is the change in inventories such as goods awaiting sale on store shelves, or raw materials which have yet to be assembled into final form or sold.

Positive inventory means that inventory is rising, while negative inventory means that inventory is falling.

Residential Investment is the purchase of new residential homes by the household sector.

Government Purchases (G):

This accounts for the total expenditures on new goods and services by the local, state, and federal government. Transfer payments are not included in government purchases, but rather find their way to consumption or investment. These payments include the spending of the government on welfare projects. These are programs and benefits that are awarded to individuals who do not need to work for it.

Net Exports (NX = X – M):

The value of a country’s total exports minus its total imports

X = foreign country’s spending on the country’s goods
M = Country’s spending on foreign goods

If (X – M) is positive, then X > M resulting in a trade surplus
If (X – M) is negative, then X < M resulting in a trade deficit
If (X – M) is zero, then X=M results in a trade balance

View an Example

———

Dịch GOOGLE

Phương pháp tiếp cận chi phí để tính toán GDP

Trong phương pháp này GDP được tính bằng tổng của bốn loại chi tiêu về sản lượng. Đây là những:

Tổng Chi phí tiêu thụ tư nhân (C)
Tổng đầu tư tư nhân (I)
Mua Chính phủ (G)
Xuất khẩu ròng (X – M)

GDP = C + I + G + NX
Chi phí tiêu thụ tư nhân (C):

Điều này bao gồm tất cả các hàng hóa và dịch vụ được mua bởi các hộ gia đình. Điều này được chia nhỏ thậm chí xa hơn vào các dịch vụ, hàng hóa lâu bền như TV, Tủ lạnh, màn, gối v.v.., và hàng hóa tiêu thụ ngay như xăng, dầu, gạo, đường, muối, nước mắm.

Khi lãi suất tăng, người ta bắt đầu tiết kiệm nhiều hơn và tiêu thụ ít liên quan đến chi tiêu của họ / tiết kiệm thói quen với lãi suất thấp hơn, do đó, C giảm.
Khi thuế giảm, người ta có xu hướng để có thêm thu nhập, do đó, C tăng.
Khi thu nhập tăng, C tăng.

Đây là loại lớn nhất và chiếm khoảng hai phần ba của GDP
Đầu tư (I):

Tổng vốn đầu tư (I) = Đầu tư cố định + Đầu tư tồn kho + Đầu tư Khu dân cư

Cuối cùng tất cả vốn bắt đầu để mang ra do sử dụng hoặc thậm chí có thể trở thành công nghệ lỗi thời. Quá trình này được gọi là khấu hao mà là sự giảm giá trị của tài sản. Đầu tư tư nhân ròng là tổng tư khấu hao trừ đi đầu tư. Đầu tư tư nhân thuần là quan trọng bởi vì nó cung cấp cho các nhà kinh tế một đầu mối với khả năng tăng đến một khả năng nào mà một nước có thể sản xuất.

Có hai loại hình đầu tư: đầu tư cố định và đầu tư hàng tồn kho. Cố định đầu tư mua hàng hóa vốn như robot, máy móc, và các nhà máy. Nguyên liệu (hàng hóa trung gian) là không bao gồm trong đầu tư. Đầu tư hàng tồn kho là sự thay đổi trong hàng tồn kho như hàng chờ bán trên các kệ hàng, hoặc nguyên liệu mà chưa được lắp ráp thành hình thức hay bán.

Hàng tồn kho tích cực có nghĩa là hàng tồn kho đang tăng lên, trong khi hàng tồn kho tiêu cực có nghĩa là hàng tồn kho đang giảm.

Đầu tư khu dân cư là việc mua nhà ở mới do các hộ gia đình.
Mua sắm của Chính phủ (G):

Điều này cho thấy tổng chi phí hàng hóa và dịch vụ mới của các địa phương, tiểu bang và chính phủ liên bang. Chuyển khoản thanh toán không bao gồm trong mua sắm chính phủ, mà là tìm cách để tiêu thụ hoặc đầu tư. Các khoản thanh toán bao gồm các chi tiêu của Chính phủ về dự án phúc lợi. Đây là những chương trình và quyền lợi được trao cho những cá nhân không cần phải làm việc cho nó.
Xuất khẩu ròng (NX = X – M):

Giá trị kim ngạch xuất khẩu của một quốc gia trừ đi tổng lượng nhập khẩu

Chi tiêu X = xuất khẩu
Chi M = nhập khẩu

Nếu (X – M) là tích cực, sau đó X> M dẫn đến thặng dư thương mại
Nếu (X – M) là âm, sau đó X <M dẫn đến thâm hụt thương mại
Nếu (X – M) là số không, sau đó X = M kết quả trong cán cân thương mại

xxxx

CXN: 23 tỷ đô đóng thuế 50 triệu đô thì 50 tỷ đô đóng thuế tròm trèm 100 triệu đô (2 ngàn tỷ, tổng thu NS là 1 triệu tỷ vnd, 50 tỷ đô là 25% GDP (200 tỷ GDP)))
CXN_100914_6716_Nền KT ốc vít cho Samsung xuất khẩu 23 tỉ đô, đóng thuế 50 triệu đô, ốc vít 10 ngàn đô thì ai có lợi, 3D hay 90 triệu dân VN ???: Kinh tế đi lên, ai đi xuống ?
xxx
Trích bài 6716 ngày 9.10.14 (3 năm nay):”Là một KS Cơ Khí từng thẩm tra dự án, tôi biết rất rõ dự án nào sẽ đem lợi ích cho KT địa phương, dự án nào chỉ lót ổ cho ngoại quốc đẻ vì thuế quá mắc ở Hàn quốc.


Thuế doanh thu ở Hàn Quốc cũng như của Úc là 50% khoảng đó, làm đtdđ smart phone thì lãi ít nhất là 20%, với 23 tỉ usd, lãi ít nhất 20% là 4.6 tỉ đô, ở Hàn Quốc đóng thuế 50% là 2,3 tỉ đô, qua VN sau khi lại quả cho 3D, Bộ KH & ĐT thì chỉ còn đóng thuế 50 triệu usd (2 phần trăm so với thuế ở Hàn Quốc).
—-

Và nền KT VN có lợi gì ??? 500 CN có việc làm 5 triệu vnd/tháng, sản xuất ốc vít cho 23 triệu cái phone (1,000 usd/cái) được khoản 10 tới 100 ngàn đô. Thuế 50 triệu đô, vậy có đóng góp nhiều cho KT VN hay ko ???
———–

Nếu thay vì VN thâu thuế 50 triệu mà thâu dc như HQ là 2,3 tỉ đô thì học phí, viện phí, cầu đường phí, xăng, điện, nước đâu có tăng, phúc lợi xã hội sẽ tăng, vậy là bọn cộng nô ngu tới cỡ nào ???? Vận hành KT mà năm nào Ngân sách cũng thâm hụt 250 ngàn tỉ tức là 12 tỉ đô thì có khôn hay ko ??? (HT bài 6716)

xx

KẾT LUẬN

XXX

Ưu đãi cho Samsung là hằng 10 hay 20 năm, cứ cho là Samsung mỗi năm hốt về 10 tỷ đô thì 10 năm là 100 tỷ đô, 20 năm là 200 tỷ đô… cứ thế mà nhân lên trong khi VN thực chất là đối diện với suy thoái tới 2022 sẽ tốn 4 triệu tỷ tức 200 tỷ đô. Loải khỉ hay vượn CS có thông minh hay ko quý vị ???

CXN, 2.7.17, Mel

xxxxxxxxhttp://www.thesaigontimes.vn/161998/Samsung-VN-nham-xuat-khau-50-ti-do-la-nam-2017.html

Samsung VN nhắm xuất khẩu 50 tỉ đô la năm 2017

Hùng Lê
Thứ Năm, 29/6/2017
Tổng giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam, ông Shim Won Hwan (trái) bắt tay với Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trước khi ra về sau buổi gặp – Ảnh: Quốc Hùng

(TBKTSG Online) – Lãnh đạo tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết trong năm 2017 kim ngạch xuất khẩu của các tổ hợp sản xuất Samsung và các dự án đầu tư của các công ty thành viên của tập đoàn ở Việt Nam dự kiến sẽ đạt đến 50 tỉ đô la Mỹ.

Thông tin này được tân Tổng Giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam, ông Shim Won Hwan cho biết trong buổi gặp với Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong hôm nay (29-6).

Chia sẻ về tình hình sản xuất, kinh doanh, định hướng đầu tư của Samsung tại Việt Nam, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam cho hay, đến nay các tổ hợp sản xuất sản phẩm điện tử Samsung và những công ty thành viên của tập đoàn đầu tư tại Việt Nam thu hút khoảng 165.000 lao động đang làm việc.

Riêng khu tổ hợp Samsung CE Complex (SEHC) được đưa vào hoạt động sản xuất khoảng 1,5 năm qua tại khu công nghệ cao TPHCM có khoảng 7.000 lao động và hơn 90% sản phẩm dành cho xuất khẩu. Dự kiến giá trị sản xuất khẩu của riêng tổ hợp sản xuất các sản phẩm điện tử gia dụng này trong năm nay là khoảng 3,5 tỉ đô la Mỹ.

Samsung là một nhà đầu tư lớn và đóng góp nhiều cho kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam hiện nay. Ông Hwan cho rằng với vị trí là tân tổng giám đốc ông có trách nhiệm rất lớn để thúc đẩy việc sản xuất kinh doanh của tập đoàn ở Việt Nam phát triển hơn nữa.

Theo báo cáo của Samsung Việt Nam trước đó, năm 2016 dù gặp sự cố về mẫu điện thoại Galaxy Note 7 nhưng doanh thu của Samsung Việt Nam đạt 46,3 tỉ đô la Mỹ; trong đó xuất khẩu đạt 39,9 tỉ đô la Mỹ, chiếm tới 22,7% kim ngạch xuất khẩu cả nước, tăng 9,9% so với năm 2015.

Liên quan đến vấn đề phát triển công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa trong sản phẩm của Samsung, ông Hwan cho biết Samsung đã triển khai nhiều chương trình như cử chuyên gia qua Việt Nam tư vấn về cải tiến sản xuất, công nghệ, quản trị,… cho doanh nghiệp Việt Nam. Trong thời gian tới, Samsung sẽ tiếp tục phối hợp với Chính phủ Việt Nam và TPHCM để triển khai vấn đề này một cách hiệu quả nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Người dẫn dắt Tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết thêm Samsung không chỉ chú trọng đến vấn đề sản xuất hay kinh doanh mà còn tổ chức nhiều chương trình đào tạo hỗ trợ nhân viên, kết hợp các trường đại học để xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng cho việc sản xuất sản phẩm công nghệ cao và cung cấp cho Samsung trong tương lai. Riêng tại TPHCM, Samsung đang triển khai chương trình phối kết hợp với các trường đại học và đồng thời có hoạt động tuyển dụng sinh viên các trường có liên kết với Samsung.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao hoạt động của Samsung như là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, đóng góp khoảng 20% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Ông Phong cho biết TPHCM luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư hoạt động hiệu quả.

Tập đoàn Samsung có 3 tổ hợp điện tử lớn đặt tại tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và TPHCM chuyên sản xuất các sản phẩm điện tử, thiết bị điện tử thông minh, điện gia dụng, nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ. Samsung đã đăng ký đầu tư hơn 17 tỉ đô la Mỹ vào Việt Nam, trong số này, riêng công ty Samsung Display Việt Nam (SDV) đặt tại Bắc Ninh có tổng vốn đăng ký là 6,5 tỉ đô la Mỹ so với số vốn đầu tư ban đầu là 1 tỉ đô la Mỹ (tháng 7-2014). Đến nay, Samsung Việt Nam đã xuất khẩu sản phẩm tới hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

One comment on “CXN _070217_12 524_ 93 triệu dân VN cầm cu chó đái (chó này là 2 con, con Samsung và con 3 Dũng, vì nếu HQ cho Đỗ Mười 1 triệu đô thì Samsung xk 50 tỷ cho 3D bao nhiêu ?? ko khó suy ra). 50 tỷ đô này đi vào thẳng con số GDP mà ng dân VN thì vẫn phải mang nợ công thêm 4 triệu tỷ (200 tỷ usd) vì suy thoái 6.16 (GDP formula, % reliance to Samsung increasing by the days, raw end of the deal, export from FDI increasing, battle to keep the domestic market, local fruits fighting a losing battle, negotiation skills, AEC, EVFTA, FTA’s, CAFTA, TPP, negotiation skills, glorified integration, system crumple, the economy is ceasing to operate, looming recession, bế tắc KT, idiotic PM, recession getting worse, dismantling of the administration, electricity and petrol taxes to increase, CPI’s, the final collapse, 2016-2020 restructuring, bell tolled) : Samsung VN nhắm xuất khẩu 50 tỉ đô la năm 2017”

 1. minhnho
  04.07.2017 @ 12:22 AM Edit
  CSVN cực kì DỞ HƠI !!!!!
  1/ Formosa làm khốn khổ người dân các tỉnh miền Trung không lo giải quyết.
  2/ Nông lâm ngư nghiệp giãy chết không quan tâm
  3/ Thành phố lớn ô nhiễm, kẹt xe, ngập nước, … không ngó ngàng tới.
  ………………………….
  Samsung HỐT TIỀN về nước là chuyện XẤU HỔ mà lại trơ trẻn khoe khoang ?????

xxxxxx
http://vietnamfinance.vn/10-nam-samsung-vao-viet-nam-von-dau-tu-17-ty-usd-xuat-khau-50-ty-usd-20171006232825355.htm

10 năm Samsung vào Việt Nam: vốn đầu tư 17 tỷ USD, xuất khẩu 50 tỷ USDYến Thanh – 23:28, 06/10/2017

(VNF) – Samsung dự kiến sẽ xuất khẩu hơn 50 tỷ USD sản phẩm trong năm 2017, chiếm trên 20% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

10 năm Samsung vào Việt Nam: vốn đầu tư 17 tỷ USD, xuất khẩu 50 tỷ USD

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có cuộc làm việc với ông Shin Jong Kyun, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Samsung Electronics Hàn Quốc.

Thủ tướng đánh giá cao việc các nhà đầu tư Hàn Quốc, đặc biệt là Tập đoàn Samsung trong nhiều năm qua luôn duy trì là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực điện tử mà cả các lĩnh vực khác mà Samsung có thế mạnh; đề nghị Tập đoàn tiếp tục hỗ trợ thiết thực về đào tạo và chuyển giao công nghệ để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ phụ trợ của Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội hợp tác, tham gia cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện cho các dự án của Samsung.

Thủ tướng cũng đề nghị Tập đoàn sớm triển khai Dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển Samsung theo đúng tiến độ.

Trong khi đó, ông Shin Jong Kyun nhắc lại câu chuyện cách đây đúng 10 năm, phía Việt Nam đã ký bản ghi nhớ hợp tác với Samsung về việc đầu tư vào Việt Nam.

Theo đại diện này, qua 10 năm đầu tư vào Việt Nam, đến nay, tổng vốn đầu tư của Samsung đã lên tới 17 tỷ USD. Samsung dự kiến sẽ xuất khẩu hơn 50 tỷ USD sản phẩm trong năm 2017, chiếm trên 20% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

“Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, quan tâm của Chính phủ Việt Nam, của ngài Thủ tướng để Samsung đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của Việt Nam”, ông Shin Jong Kyun bày tỏ và khẳng định “Nếu không có sự ủng hộ của Chính phủ, các bộ, ngành của Việt Nam thì Samsung không có thành công như hôm nay”.

Hiện nay, Tập đoàn rất chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, quan tâm đào tạo cán bộ, kỹ sư Việt Nam làm việc tại Tập đoàn, trong đó đã đưa nhiều kỹ sư Việt Nam sang Hàn Quốc nâng cao tay nghề.

Samsung cũng đã tăng số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất của Tập đoàn với 29 doanh nghiệp cung ứng cấp 1 vào cuối năm nay. Sau 3 năm nữa, con số này sẽ tăng lên 50 doanh nghiệp.

Ông cũng cho biết, Samsung rất quan tâm mở rộng đầu tư vào lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam.

Yến Thanh

Virus-free. www.avg.com

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com