“CXN _041817_12 265_ ĐMQ Phát ngôn ngu hơn chó mà có người tin sái cổ.

https://www.facebook.com/thaivi.lan/posts/2275436959348725

Thai Vi Lan with Kim Phung and Mã Tiểu Linh.

59 mins ·

Phát ngôn ngu hơn chó mà có người tin sái cổ.

Cả nước VN mà dám phất cờ Vàng thì Cộng Sản nó chết mẹ với dân rồi. Đào Quần về Việt Nam làm đách gì nữa?

Tính chơi kiểu vào rừng mơ hái trái tưởng bở hả ĐMQ?

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com