CXN _030417_12 098_ Anh Vũ Quang Thuận mắng nhiếc thằng Hồ Chí Minh

https://www.facebook.com/duyact/videos/1473305249369836/
Võ quang Thuận đối thoại với Hồ Chí Minh: “Đị.t mẹ ông! Đ.ụ má ông! Ông là thằng đểu! Ông làm ra tội mà không dám nhận.

U1

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com