CXN _022717_12 085_ Vũ Quang Thuận (VQT, LKT) tống tiền chính trị (political blackmail) ông Lê Ki ến Thành 10 tỷ vnd cho Phong Trào Chấn Hưng Nước Việt

https://www.facebook.com/100011182423634/videos/381573798892031/

VQT tống tiền chính trị ông Lê Kiến Thành 10 tỷ vnd cho Phong Trào Chấn Hưng Nước Việt

Tin liên quan

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com