Đệ Nhị Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam: 30 8 71 Tổng Thống Nam Việt Nam bỏ phiếu – 30 8 71 PRESIDENT OF SOUTH VIETNAM CASTS HIS VOTE


Đệ Nhị Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam: 30 8 71 Tổng Thống Nam Việt Nam bỏ phiếu – 30 8 71 PRESIDENT OF SOUTH VIETNAM CASTS HIS VOTE

Published on Sep 25, 2016

 

30 8 71 Tổng Thống Nam Việt Nam bỏ phiếu – 30 8 71 PRESIDENT OF SOUTH VIETNAM CASTS HIS VOTE

Tổng thống Nam Việt Nam, Nguyễn Văn Thiệu đi bỏ phiếu của mình cho các cuộc bầu cử Quốc Hội, tại Sài Gòn
President of South Vietnam, Nguyen Van Thieu turns out to cast his vote for the national assembly elections, in Saigon

Source: AP Archive

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com